Innkalling 2022


INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR
SOON OG OMEGNS VEL

 

 

  I henhold til Soon og Omegns Vels vedtekter

  skal årsmøtet avholdes innen utgangen av

  februar, og innkallingen skal skje senest 3 uker
  før årsmøtedato. Saker som ønskes behandlet
  ut over årsmøtets faste poster, skal være sendt
  styret senest 7 dager før årsmøtet.

  Koronasituasjonen umuliggjør fortsatt et
  årsmøte med fysisk fremmøte. Et årsmøte
  basert på Teams eller liknende ansees likeledes
  som vanskelig å gjennomføre.


  Derfor vil årsmøtet 2022 formelt avholdes
  28. februar 2022 basert på kommentarer fra
  medlemmer av saker til behandling.

  Eventuelle kommentarer fra medlemmer til de
  utsendte sakene som skal behandles, ber vi om
  sendes vellet (post@sonvel.no)

  innen 28. februar 2022

  Disse vil således bli protokollført i protokoll for
  årsmøtet.

 

 1. Saker som ønskes behandlet som innkomne forslag fra medlemmer bes sendt inn til post@sonvel.no innen 21. februar 2022.

 2. Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på vellets webside sonvel.no innen 19. februar 2022, herunder valgkomiteens innstilling til styresammensetning.

 

  Saker til behandling:

 • Styrets årsberetning og arbeidsplan for 2022 (vedlagt)

 • Revidert regnskap for 2021 og budsjett for 2022 (vedlagt)

 • Kontingenten for 2022 foreslås uendret; kr 200,- for enkeltmedlem, kr 300,- for familiemedlem

 • Innkomne forslag til saker som ønskes behandlet.

 • Valg av styre for  2022. Det vises til valgkomiteens innstilling. Mulighet for benkeforslag må dessverre utgå denne gangen pga. omstendighetene.

      Vi ber om forståelse for vår måte å
      gjennomføre «årsmøtet» på i denne
      spesielle tiden.

 

    Ditt medlemskap og bidrag er viktig for Soon
    og Omegns Vel. Mange medlemmer øker våre
    muligheter for å påvirke og skape gode
    løsninger for Son, både for fastboende,
    badegjester og besøkende.

 

    Eventuelle spørsmål kan sendes til
    post@sonvel.no  eller telefon 911 10 120.

 

  Med vennlig hilsen
  Jon Warhuus
  leder


Protokoll fra årsmøte 28.2.2022Årsmøtepapirer 2022Valg 2022Årsberetning 2021
Arbeidsprogram

2022


Årsrapport for 2021   Vi har avholdt 8 styremøter i løpet av året.

 • Hovedsaker har vært:
 • Snarveier og stier, 3 snarveier merket som prøveprosjekt
 • Olla utbedret ved å gi økonomisk støtte på kr 5.000.-
 • Møte med Vestby Næringsforum om samarbeide
 • Ønske om støtte til lekeplass/treffsted i Sponkroken
 • Tilsvar til kommunens forslag til planprogram 2023 - 2034
 • RFF/Sverre Bergenholdt (Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser)
 • Støtte til bokprosjekt "Kapellangården"/Ivar Gudmundsen - Vestby Historielag kr 7.500,-
 • Goldfish – utbyggingen og Plan og Miljø utvalgets ignorering av Regulerings planverk i Vestby kommune. Plastbåtfabrikk sentralt i Son er ikke miljøvennlig.

 

 

 

Arbeidsprogram for 2022

 

 • Fortsette å arbeide med de fleste sakene nevnt i Årsrapporten
 • Søke samarbeid med andre frivillige for å styrke frivillige organisasjoners innflytelse i Vestby kommune, i «Frivillighetsåret 2022»
 • Løfte fram Gudmundsen-familiens klinkbygde fiskebåt «John», et maritimt kulturminne av betydelig lokal interesse. 
 • Folkemøter / Arrangementer i 2022

 

 

 

   Jon Warhuus

   Leder Soon og Omegns vel

 

   15 jan 2022

Utsendelse pr. e-post

 

 

  For å distribuere årsmøtepapirene til flest mulig

  medlemmer velger vi i år å bruke e-post.


  Vi har registrert e-postadresser til ca 60 % av

  medlemmene, dersom du som medlem ikke

  mottar noe ber vi deg benytte anledningen til

  å sende inn din e-postadresse til
post@sonvel.no


  

Valgkomiteens innstilling
til årsmøtet 2022

 


 

  * Styreleder:

 

    Jan Tore Warhuus         (gjenvalg for 1 år)

 

 

  * Styremedlemmer:

 

     Klaus Owsesen-Lein     (- ikke på valg)

     

     Johanne C. Brustad      (ny for 2 år)

     Kai Dybedahl               (ny for 2 år)

     Øyvind Breivik             (ny for 2 år)

 

   

   
     

  * Varamedlemmer:

 

    Oleg Krohn                    (gjenvalg for 1 år)

    Ragnhild Wang               (ny for 1 år)   * Revisorer:

    2 personer


 


  * Valgkomité:


    2 personer