Reguleringsplan Kolås

Styret i Soon og Omegns Vel har sendt inn en uttalelse om denne omgjøringen fra fritids- til boligformål

* Offentlig ettersyn – områdereguleringsplan for Kolås – frist 13.5.2022

Denne omreguleringen gjelder muligens «bare» et titalls fritidseiendommer, som skal kunne omreguleres til boligformål, men det skulle være rart om myndighetene koster på fortau og annen infrastruktur, uten å ha andre utbyggingsplaner langs Kolåsveien?

Dette har vel ligget i kortene noen tid allerede. Både Søndre og Nordre Brevik, Deør Skog, Liabråtan med flere har blitt omgjort fra hyttefelt til boligfelt når vei og vann har blitt løst.

* Hva er konsekvensene av økt trafikkmengde gjennom Son – hvilke konsekvenser vil det medføre?

* Burde man utvidet veinettet + sykkelvei før oppgradering av hyttefeltet til boligfelt?

* Hva med skoler – er de store nok?

* Hva med et sterkt krav om adkomst via fylkesvei 1356 fra nord (Vestby kirke)?

* Kun syklister, fotgjengere kollektivtrafikk til Son fra vest over brua og tilbake?

Spørsmål som kan reises:

– er det prinsipielt ønskelig med enda flere faste helårsboliger i dette områder, og totalt sett vest for Hølenselva? I tillegg til Skogly-utbyggingen som foreløpig er avvist, men antagelig kommer igjen?

– konsekvenser?

– fordeler?

– Rambølls trafikkanalyse 2018 ser krysset Kolåsveien/Storgata som et kritisk punkt først i 2040

(denne analysen ble utarbeidet for en annen utbygging, og den er snart utdatert, da det også finnes en alternativ trafikkanalyse 2019)

– Gang-/sykkelvei/fortau som ligger i planen kan uansett bifalles som trafikksikkerhetstiltak

På forhånd takk for oppmerksomheten.

med beste hilsen

for Soon og Omegns Vel

Jon Warhuus
styreleder
959 36 869
post@sonvel.no

Skroll til toppen