Sooningprisen 2021


Dette er begrunnelsen:


Sooningprisen for 2021 tildeles Jørn Svendsen.
 

Jørn har i en årrekke interessert seg for Vestby og derigjennom også Son og Sons historie. Han har i en årrekke vært leder av Vestby historielag. 

Han har sikret relevant historie gjennom muntlig tradisjonssamling. Tradisjonelt har dette vært nedskrevne gjenfortellinger basert på intervjuer med personer, ofte ved lydbåndopptak. Jørn har videreført dette ved «levende» opptak av personers fortellinger ved bruk av video- og lydutstyr. Dette omfatter både intervjuer og opptak av foredrag. Historiene om «liv og virksomhet i Son» er gjennom dette tatt vare på for ettertiden der et titalls personer har vært involvert. (Alex Johannesen, Jørn Fredriksen, Ivar Gudmundsen for å nevne noen). 

Jørn har også engasjert seg i å «rydde og bevare/arkivere» personlige dokumenter og fotografier som har offentlig interesse for ettertiden. I den senere tid har dette resultater i gjennomføring, finansiering og produksjon av Ivar Gudmundsens bokmanus som prestegården (eller kapellangården som Ivar likte å kalle det), i samarbeid med Ivars familie, vellet m.fl. 

Jørns arbeid som leder av Vestby historielag og hans foredrag/videopresentasjoner har bidratt til å inspirere til tilsvarende engasjement fra andre foreninger og privatpersoner til å ivareta Sons sjel og egenart på ulike måter; utstillinger (bilder og gjenstander), foredrag og engasjement. 

Soon og Omegns Vel

v/ leder Jon Warhuus

 


Sooningprisen


Historikk


Sooningprisen deles ut på årsmøtet for Soon og Omegns Vel. Hvert år får styret forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for Sonsmiljøet. Styret oppfordrer alle til å komme med forslag til neste års kandidat. Soonings-prisen er laget av Ruben Nordahl i Son og deles ut til både til personer, lag og foreninger.

 

Sooningsprisen tildeles på bakgrunn av langvarig, uegennyttige innsats:


 

Tidligere vinnere av Sooningsprisen er 
- ikke komplett, er under utfylling

* Son Sparebank

* Sigurd og Kari Fronth Stene

* Ivar Gudmundsen og Odd Birkeland

* Vidar Vanberg

* Alex og Bjørg Johannessen

* Gerd Wennerhaug

* Soon seilforening

* Styret i Son Poesifestival og Ada Johansen

* Soon etter Frokost

* 1988: Soon teaterlag


* 2018: Kulturdøgn Soon


* 2019: Restaurering av Dørnbergerhuset ved Tove Lissner

* 2020: ingen utdeling grunnet korona.   Lørdag 26. februar 2022 kl 13.00

   avsløres nyheten om hvem som får

   årets Sooningpris!


   Kom og delta i Kystkulturhaven i Son.


   Alle er velkommen.   for SOVel


   Jon Warhuus

   styreleder


MedlemskapEr du interessert i lokalsamfunnet?

Meld deg inn i Soon og Omegns Vel.
 
Postboks 169, 1556 Son

eller post@sonvel.no


Den årlige kontingenten er kr 200,-
familiemedlemskap kr 300,-


- bruk kontonummer


Sparebank1 1082 30 02985


Pressemelding fra
Soon og Omegns Vel


Goldfish-saken


Goldfish Boat AS har startet byggingen av en båtfabrikk på hele 6 000 kvadratmeter i Sonskilen båthavn. Hele produksjonen på Sletta skal flyttes til båthavna.


Soon og Omegns Vel er bekymret over at det etableres en fabrikk så nær Son.


Fabrikkvirksomhet er ikke forenlig med et bevaringsverdig og fredelig småbyliv.


Fabrikkbygget vil ha et dominerende preg, som alle som bor i og besøker Son påtvinges. Fabrikkvirksomhet vil også medføre økt trafikk på et lite veinett. Det vil også kunne innebære press på klima og miljø, og redusere antall båtopplagsplasser med ca. 500.


Ingen ting av disse ulempene har innbyggerne i Son fått ta del i og blitt invitert til å mene noe om. Goldfish har tvert imot ønsket minst mulig demokratisk behandling av fabrikken. Dette står rett ut i byggesøknaden.


Vi er bekymret over mangelfull demokratisk deltakelse og over at kommunestyret så vidt vi kan forstå har blitt holdt utenfor behandlingen av denne saken, eventuelt befunnet seg på en veldig lang armlengdes avstand.


Da rådmannen i Vestby kommune først behandlet byggesøknaden konkluderte han med at tiltaket var i strid med reguleringsplanen, og at tiltaket i det minste var avhengig av en dispensasjon. Men da plan- og miljøutvalget behandlet søknaden konkluderte det nokså oppsiktsvekkende med at dispensasjon ikke var nødvendig. Det kan ikke ha vært riktig. Likevel ga rådmannen kort tid etter en rammetillatelse til fabrikkbygningen! 


Vi mener at rådmannen her begikk en feil. Han skulle ikke ha tatt planutvalgets vurdering og avgjørelse for god fisk.


Vedtaket var etter vårt syn uhjemlet, i strid med den gjeldende areal-og reguleringsplanen, plan- og bygningsloven og i strid med kommunens eget delegasjonsreglement.


Forrige måned ga rådmannen Goldfish igangsettelsestillatelse, som er startskuddet for å bygge det de har fått rammetillatelse til. Vi spør oss om disse vedtakene overhodet er gyldige.


Kommunen kan, hvis et vedtak er ugyldig for eksempel hvis det er fattet av et organ eller en kommunalt ansatt (inkludert rådmann) som ikke har den formelle kompetansen, omgjøre eget vedtak. Uansett hvor mye den som mener å ha innrettet seg etter tillatelsen måtte protestere.


Miljøutfordringene og faren for forurensning er foruroligende. Herdeprosessen i produksjon av plastbåter er basert på det meget giftige stoffet Styren. I dette tilfelle er det Statsforvalteren som skal gi tillatelser til slike utslipp. Grunnet miljøutslipp er produksjon av plastbåter i andre småbyer flyttet vekk fra strandsonen. Utslippstillatelser for luft er en forutsetning for å bygge en fabrikk der her er snakk om, og ikke noe man kan få tilgivelse for, men derimot ha tillatelse til. Statsforvalteren har ikke mottatt noen søknad fra Goldfish og deres selskaper!


Vil vi ha en gigantisk båtfabrikk i Son?


Vil vi ha mere utslipp i Oslofjorden som allerede er døende?


Vil vi overta «Mosselukten» i Son - Styrengass lukter i kaldt vær?


Andre byer flytter strandsonens fabrikker inn i industrielt grunnet miljøutslipp! Er Vestby Kommune en miljøversting?


Det er dette som vi nå vil oppfordre alle til å mene noe om og debattere.


Vi vil at representantene i kommunestyret i Vestby engasjerer seg i denne saken, og viser at de tar lokaldemokratiet på mye større alvor enn så langt i denne saken.


Skal 500 opplagsplasser forsvinne, eller skal gjeldende Reglueringsplan følges!


Mer informasjon finner dere på disse linkene:

https://sonvel.no ,

https://vestby.pj.360online.com/Journal/SearchSimple?searchstring=kol%C3%A5sveien%2034&offset=0

 og https://www.vestby.kommune.no/offentlig-mote-plan-og-miljoeutvalget-19-04- 2021.511799.MD1I597385o6926.pts.htmlStyret i Soon og Omegns Vel


Se vedlagte pressemelding fra Soon og Omegns Vel om Goldfish-saken:


for å laste ned klikk  herFor mer bakgrunnsinformasjon fra Soon og Omegns Vel:


side 1. klikk her


side 2. klikk her


side 3. klikk her

side 4. klikk herDette er også sendt alle medlemmer med registrert e-postadresse.

Se også kommulal saksgang her:* Vedlegg1: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e53b3abf-b182-47f2-8861-09eae789f4e4

 


* Vedlegg 2. Redegjørelse for prosjektet.PDF på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:820c562c-98d3-40ca-b887-ed00440196c6

 


* Vedlegg 3 supplerende info Rammesøknad E-post - Gnr. 152, Bnr. 32, Kolåsveien 34..PDF på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:f069c947-dfdf-4602-bcfd-32414867cbfa

 


* Vedlegg 4 Varsel om avslag - Tiltaket er i strid med reguleringsbestemmelsene - Gnr 152 Bnr 32 - Kolåsveien 34 - Riving og oppføring av senter (1).PDF på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:febcf877-459c-4195-99db-3e4fb2296bc3

 


* Vedlegg 5 Dispensasjonsveileder. Veileder til PLBL kap. 19.PDF på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8fc7890e-bd44-4b7f-b017-2479ff8d02b9* Vedlegg 6 Sonskilen båthavn - Reguleringsbestemmelser _ 0080_bestemmelser (1).PDF på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:925ff723-8b95-43fc-940e-f04ad9b63166

 


* Vedlegg 7 SV_ Byggesak Goldfish på Sonskilens område (2).PDF på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:98ed9434-6082-46d8-9b64-e0db04239ca8* Vedlegg 8 B-1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens arealformål.PDF på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:91a8019c-63e0-43c6-99c3-da2843fb3931* Vedlegg 9 Informasjon om status vedrørende dispensasjonssøknad utenfor byggesak - Gnr 152 Bnr 32 - Kolåsveien 34 - Riving og oppføring av senter.PDF på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:4064837d-eeef-455b-bf38-e3fecfc4146a

 


* Vedlegg 10 Saksfremstilling fra rådmann Dokument.pdf på: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1e6ce00d-5abd-4343-9ac5-df2d8247549e